Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Καναλλάκι
 20/03/2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ  & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

       ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. :
79
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ


ΠΡΟΣ:
Γραφεία Γενικού Τουρισμού
1ο 7/θ.  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:
Νίκης 1     


ΤΑΧ. ΚΩΔ.:
48062


ΤΗΛΕΦΩΝΟ :
2684 0 22286


FAX  :
2684 0 29286


ΠΛΗΡΟΦ. :
               Ε-Μail  :       Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς των διδακτικών επισκέψεων του σχολείου μας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό επισκέψεων  του συλλόγου διδασκόντων».
Σχετ: Υ.Α. 12987/Γ2/10-11-2011 , Απόφαση Συλλόγου Εκπ/πων Αρ.: 38/12-03 2019


Ο  Διευθυντής  του 7/Θ 1ου  Δημ.Σχολ. Καναλλακίου ζητά εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση των διδακτικών επισκέψεων του σχολείου μας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό επισκέψεων του Γ΄ τριμήνου του συλλόγου διδασκόντων.
Συγκεκριμένα:

Ημερομηνία επίσκεψης
Προορισμός
Διάρκεια επίσκεψης
Τάξη/ τάξεις
Αριθμός μαθητών και συνοδών *

05/04/2019

Μουσείο Αργυρ/χνιας
Ιωάννινα
8:15 Αναχώρηση από χώρο σχολείου
14:00 Άφιξη στο χώρο του σχολείου (στο διδακτικό ωράριο)

Α΄& Β΄

49 μαθητές
   5 εκπ/κοί
 54 σύνολο
(1 λεωφορείο)

05/04/2019

Αρχαιολογικό Μουσείο
Ηγουμενίτσας 
8:15 Αναχώρηση από χώρο σχολείου
14:00 Άφιξη στο χώρο του σχολείου (στο διδακτικό ωράριο)

Γ΄& Δ΄

30 μαθητές
   3 εκπ/κοί
 33  σύνολο
(1 λεωφορείο)
12/04/2019Μουσείο Αργυρ/χνιας
Ιωάννινα
8:15 Αναχώρηση από χώρο σχολείου
16:00 Άφιξη στο χώρο του σχολείου (στο διδακτικό ωράριο)

Ε΄& ΣΤ΄

42  μαθητές
   4  εκπ/κοί
46 σύνολο
(1 λεωφορείο )

17/05/2019


Μετέωρα Καλαμπάκα

8:15 Αναχώρηση από χώρο σχολείου
21:00 Άφιξη στο χώρο του σχολείου

Ε΄& ΣΤ΄

42  μαθητές
  4  εκπ/κοί
46 σύνολο
(1 λεωφορείο )
23/ 05/2019


Μουσείο Αργυρ/χνιας
Ιωάννινα
8:15 Αναχώρηση από χώρο σχολείου
14:00 Άφιξη στο χώρο του σχολείου (στο διδακτικό ωράριο)

Γ΄& Δ΄

30 μαθητές
   3 εκπ/κοί
 33  σύνολο
(1 λεωφορείο)
4/6/2019
Παραλία Λούτσας-Αμμουδιά –Πηγές Αχέροντα
8:15 Αναχώρηση από χώρο σχολείου
13.15 Άφιξη στο χώρο του σχολείου (στο διδακτικό ωράριο)
Όλες οι τάξεις
122 μαθητές
12εκπ/κοι
(3 λεωφορεία)

* Υπολογίζεται - κατά προσέγγιση - ότι θα συμμετέχουν τα ¾ των παιδιών ανά τάξη

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:
·            Διασφάλιση ότι τα λεωφορεία με τα οποία θα πραγματοποιηθούν οι εκδρομές πληρούν τις απαιτούμενες από το νόμο προδιαγραφές για την μεταφορά μαθητών.
·            Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από τη μεριά του (η κάλυψη θα γίνεται από την τραπεζική εγγύηση του Τουριστικού Γραφείου και το ποσό που καθορίζει το σχολείο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5πλάσιο του συμφωνηθέντος ποσού).
·            Σε περίπτωση που δε θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες  κ.λπ.), δεν θα έχει καμία επιβάρυνση το σχολείο.

·            Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά για τις  παραπάνω περιπτώσεις των μέσων μεταφοράς των μαθητών και συνοδών.

·            Η αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης δεσμεύουν το τουριστικό γραφείο και οι όροι αυτοί υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό.

·         Το πρακτορείο που θα επιλεγεί , θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία από το Διευθυντή του Σχολείου.

Με την προσφορά, θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται  σε  ισχύ.  Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν εσώκλειστες και σφραγισμένες   μέχρι και την Τρίτη 26/03/2019 και ώρα 12:00 στο γραφείο της Δ/νσης του 1ου  Δημ.Σχολ. Καναλλακίου.

Διευθυντής του Σχολείου

                             
Δημήτριος Ι. Κασκάνης
                                                                                                                                                                                 
                                                                                  


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου