Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Καναλλάκι
  06/10/2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  ΕΡΕΥΝΑΣ  & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. :
286
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ


ΠΡΟΣ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
1ο 7/θ. ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:
Nίκης 1     


ΤΑΧ. ΚΩΔ.:
48062


ΤΗΛΕΦΩΝΟ :
2684 0 22286

ΚΟΙΝ: Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
FAX  :
2684 0 29286

ΠΡΕΒΕΖΑ
ΠΛΗΡΟΦ. :
Ε-Μail  :

 


Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  διδακτική επίσκεψη  του σχολείου μας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό επισκέψεων  του συλλόγου διδασκόντων.
ΣΧΕΤ:Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011, Απόφαση πράξης Εκπ/κών 1ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Καναλλακίου 11η  / 06-10-2016H Διεύθυνση   του 7/Θ 1ου Ολοήμερου Δ.Σ. Καναλλακίου ζητά εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση  εκπαιδευτικής εκδρομής στο Πολεμικό Μουσείο 1940 Καλπάκι Ιωάννινα σύμφωνα με τον προγραμματισμό επισκέψεων του συλλόγου διδασκόντων.
Συγκεκριμένα:

Ημερομηνία

επίσκεψης

Προορισμός

Διάρκεια επίσκεψης
Τάξη/

τάξεις
Αριθμός μαθητών και συνοδών *
25-10-2016
Πολεμικό Μουσείο 1940 Καλπάκι
Από 8:00 – 14:00
Ε΄& ΣΤ΄
39

* Υπολογίζεται - κατά προσέγγιση - ότι θα συμμετέχουν τα ¾ των παιδιών ανά τάξη


Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:
·            Διασφάλιση ότι τα λεωφορεία  με τα οποία θα πραγματοποιηθούν οι εκδρομές να πληρούν τις απαιτούμενες από το νόμο προδιαγραφές για την μεταφορά μαθητών.
·            Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από τη μεριά του (η κάλυψη θα γίνεται από την τραπεζική εγγύηση του Τουριστικού Γραφείου και το ποσό που καθορίζει το σχολείο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5πλάσιο του συμφωνηθέντος ποσού).
·            Σε περίπτωση που δε θα πραγματοποιηθούν οι εκδρομές στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες  κ.λπ.), δεν θα έχει καμία επιβάρυνση το σχολείο.

·            Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά για τις  παραπάνω περιπτώσεις των μέσων μεταφοράς των μαθητών και συνοδών.

·            Η αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης δεσμεύουν το τουριστικό γραφείο και οι όροι αυτοί υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό.

Με την προσφορά, θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση  ότι  διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται  σε  ισχύ.  Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν με mail ή Φάξ  μέχρι και την Δευτέρα  10/10/2016 και ώρα 13.00 στο γραφείο της Δ/νσης του 1ου 7/Θ Ολοήμερου Δ.Σ. Καναλλακίου.                                                                      
                                                                                                                                                                             
                                                                                   
                                                                            Ο Διευθυντής  του Σχολείου
                                                                                  Δημήτριος  Ι .Κασκάνης


  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου