Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017
           


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Καναλλάκι
  16/10/2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  ΕΡΕΥΝΑΣ  & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. :
276
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ


ΠΡΟΣ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
1ο 7/θ.  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:
Nίκης 1     


ΤΑΧ. ΚΩΔ.:
48062


ΤΗΛΕΦΩΝΟ :
2684 0 22286


FAX  :
2684 0 29286


ΠΛΗΡΟΦ. :
Ε-Μail  :

 

Θέμα: « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  διδακτικές επισκέψεις  του σχολείου μας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό επισκέψεων  του συλλόγου διδασκόντων σχολικού έτους 2017-2018 ».
ΣΧΕΤ :   Π.Δ.79/2017, Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011, Απόφαση πράξης Εκπ/κών
1ου 7/Θ Δημοτικού Σχολείου Καναλλακίου 11η  / 16-10-2017


H Διεύθυνση   του 1ου 7/Θ Δ.Σ. Καναλλακίου ζητά εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση  εκπαιδευτικών εκδρομών σύμφωνα με τον προγραμματισμό επισκέψεων του συλλόγου διδασκόντων.
Συγκεκριμένα:
Α/Α
ΤΑΞΗ
ΤΟΠΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΜΕΣΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1
Α΄, Β΄

ΚΠΕ ΖΗΡΟΥ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
8:00-13:15
2
Γ΄, Δ΄

ΕΡΓΟΣΤΑΣ. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
8:00-13:15
3

Ε΄, ΣΤ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
8:00-13:15
4
Α΄, Β

Κ.Π.ΑΜΜΟΥΔΙΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
9:00-12:30

5
Ε΄, ΣΤ΄

ΚΑΣΙΩΠΗ –ΖΑΛΟΓΓΟ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
8:00-13:15

6
Α΄,´ô,Δ΄

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΙΑΣ
ΜΑΙΟΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
8:00-13:15
7
Ε΄, ΣΤ΄

ΒΕΡΓΙΝΑ –ΝΑΟΥΣΑ
ΜΑΙΟΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
8:00 - 22:00

8
ΟΛΕΣ

ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ
ΙΟΥΝΙΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
8:00-13:15


Υπολογίζεται - κατά προσέγγιση - ότι θα συμμετέχουν τα ¾ των παιδιών ανά τάξη
Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν και να εξασφαλίζουν τα παρακάτω:
·            Διασφάλιση ότι τα λεωφορεία  με τα οποία θα πραγματοποιηθούν οι εκδρομές να πληρούν τις απαιτούμενες από το νόμο προδιαγραφές για την μεταφορά μαθητών.
·            Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από τη μεριά του (η κάλυψη θα γίνεται από την τραπεζική εγγύηση του Τουριστικού Γραφείου και το ποσό που καθορίζει το σχολείο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5πλάσιο του συμφωνηθέντος ποσού).
·            Σε περίπτωση που δε θα πραγματοποιηθούν οι εκδρομές στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες  κ.λπ.), δεν θα έχει καμία επιβάρυνση το σχολείο.

·            Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά για τις  παραπάνω περιπτώσεις των μέσων μεταφοράς των μαθητών και συνοδών.

·            Η αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης δεσμεύουν το τουριστικό γραφείο και οι όροι αυτοί υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό.

Με τις προσφορές, θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση  ότι  διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται  σε  ισχύ.  Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι και την Δευτέρα  30/10/2017 και ώρα 13.00 στο γραφείο της Δ/νσης του 1ου 7/Θ  Ο Δ.Σ. Καναλλακίου.
                                                                      

                                                                            
                                                                                                 
                                                                                   
                                                                                                                                          Ο Διευθυντής  του Σχολείου
                                                                                                                                        Δημήτριος  Ι .Κασκάνης

    
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου